(povodom JAVNog   POZIVa Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i  povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovineza podnošenje prijava za obnovu  i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na području opština Republike Srpske)

SVIMA KOJI SU ZAPOSLENI U SVIM STRUKTURAMA VLASTI I NA SVIM NIVOIMA!!!

Da Bog da bili protjerani sa svog ognjišta, da Bog da bili raseljeni i bili izbjeglice, da Bog da se potucali po tuđim stanovima, da Bog da plaćali kirije i dažbine, da Bog da bili nezaposleni, nemali primanja da Bog da, da Bog da bili stranci u svojoj državi, da Bog da vas svaka sića u Općini i u Mjesnoj zajednici zfrkavala za bilo kakav papir, da Bog da se ne skrasili niđe – stalno vas išćeravali iz tuđih kuća, a to vam dobro naplaćivali! Da Bog da slali dokumente na svaki javni POZIV – a vazda vam falio jedan papir! AMIN!

DA LI VAS JE STID ILI STIDA I SRAMA NEMATE!

Ful kuća - FOL POVRATNIKA - vlasnik u Americi i nikad nije ušao u istu. Treba li komentar!?
Ful kuća – FOL POVRATNIKA – vlasnik u Americi i nikad nije ušao u istu. Treba li komentar!?
Ful kuća u kojoj žive ISTINSKI/PRAVI povratnici!?Treba li komentar!?
Ful kuća u kojoj žive ISTINSKI/PRAVI povratnici!?Treba li komentar!?
FOČA - Centar grada - Dvije kuće kojih više nema - kuća Kenana Sarača i kuća Muhammeda Bašića - ZA CENTAR FOČE NEMA DONACIJA!?Treba li komentar!?
FOČA – Centar grada – Dvije kuće kojih više nema – kuća Kenana Sarača i kuća Muhammeda Bašića – ZA CENTAR FOČE NEMA DONACIJA!?Treba li komentar!?

MINISTRE I MINISTRE, I OSTALI MINISTRI,

ZAŠTO NEMA DONACIJA ZA GRAD FOČU I ZAŠTO SE NE OBNAVLJAJU KUĆE U SAMOM GRADU FOČI???

ŠTO ĆE VAM VAŠI JAVNI POZIVI – AKO OD NJIH NEMA NIKAKVA EFEKTA???

ZA SVE ZAINTERESOVANE EVO CIJELOG JAVNOG POZIVA MOREBIT BIDNE NEKOG HAJRA ZA NEKOG!!!

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05), člana 27. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica („Službeni glasnik BiH“,broj:48/06),  Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i  povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine

za podnošenje prijava za obnovu  i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na području opština Republike Srpske

 

Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Sredstva će se osiguravati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora.

Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili implementator definisan posebnim sporazumom.

KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA

 

OPĆI KRITERIJI

 

Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći

 

Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica:

 1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine ili povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. da je iskazao namjeru za povratkom,
 3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije,
 4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije,
 5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uvjeta.

I.1.) Dokaz o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnika

 

– Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni korisnik

pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH i povratnik je potvrda nadležnog organa

o statusu (za sve članove porodice prijavljene za pomoć u rekonstrukciji):

 1. a) izbjeglica iz BiH svoj status dokazuje odgovarajućom potvrdom nadležnog organa

zemlje boravka,

b)raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine svoj status dokazuje

potvrdom/pravosnažnim rješenjem  nadležnog organa općine privremenog boravka

o statusu raseljene osobe,

 1. c) povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa o statusu povratka uz

kopiju CIPS-ove lične karte izdate u mjestu povratka i potvrde o  prijavi prebivališta.

I.2.) Dokaz o namjeri za povratkom

 

– Izjavom podnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka,

dokazuje se:

 1. da je iskazana namjera za povratkom,
 2. da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 3. da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriju BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 4. da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući standard o minimumu stambenih uvjeta.

I.3.) Dokaz o vlasništvu/ stanarskom pravu

– Dokumenti kojim se dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom jedinicom

koja je predmet rekonstrukcije su:

 1. a) ZK , zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list, ne stariji od 6 (šest)

mjeseci.

I.4.) Dokaz o kretanju

 

– Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni

organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine

imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.

Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.

U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi

prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva

svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.

 POSEBNI KRITERIJI

 Ispunjavanje posebnih kriterija služi Komisiji za odabir korisnika kao osnova za

formiranje rang liste korisnika, poštujući načela transparentnosti i jednakopravnosti

pristupu pomoći za rekonstrukciju.

 

 

 

Posebni kriteriji su:

 

 1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji su ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno borave u improviziranim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično.
 2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što su:
 1. socijalna kategorija,
 2. osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
 3. samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
 4. šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
 5. porodice nestalih osoba i
 6. bivši logoraši i demobilisani borci.
 1. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom smještaju ili zadovoljavaju uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
 2. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na svoje

prijeratno prebivalište.

II.1.) Dokaz o povratku u prijeratno prebivalište

Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se kopijom lične/osobne karte, kojom se dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi objekat/stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i potvrda nadležnog općinskog organa ili drugog nadležnog organa da je povratnik.

II.2.) Dokaz o pripadnosti određenim skupinama

 

II.2.a) socijalna kategorija svoj status dokazuje relevantnim dokazima i to: posljednji

          ček od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od nadležnog

centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe za socijalnu i dječiju

zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode

po tom osnovu,

II.2.b.) status lica sa invaliditetom dokazuje se rješenjem koje se pribavlja od strane

           nadležnog organa (ratni vojni invalid, lica sa urođenim ili stečenim

invaliditetom i sl.), kod kojeg se vodi službena evidencija,

II.2.c.) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim

           dokazom koji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili

općinskog organa uprave, nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite kod

kojeg se vodi službena evidencija,

II.2.d.) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom

            koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena

evidencija,

 

      II.2.e.)  status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od

strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,

II.2.f.)  status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane

nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija, status

demobilisanog borca dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane

nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija.

II.3.) Dokaz o boravku u kolektivnim oblicima zbrinjavanja i alternativnom

     smještaju

   

 1. činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom smještaju dokazuje se potvrdom nadležnog organa na čijoj teritoriji se nalazi kolektivni centar ili alternativni smještaj.
 2. činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj dokazuje se potvrdom nadležnog organa općine, kantona, entiteta u kojem korisnik privremeno boravi.

II.4.) Dokaz o brojnosti porodice

Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob, koji su se prijavili za povratak, dokazuje se kućnom listom, ovjerenom od strane nadležnog općinskog organa.

Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za sve maloljetne članove, odnosno ovjerenu kopiju lične/osobne karte za sve punoljetne članove porodice.

Podnošenje prijava i dokumenata

 

Prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka u okviru

implementacije „Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog

materijala i sredstava za ugradnju“ i „Programa obnove stambenih jedinica po

sistemu „ključ u ruke“ izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u

Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine sa

potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih

kriterija, dostaviti na protokol Federalnog  ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

svakim radnim danom od 8,00 sati do 16,00 sati, ili poštom na adresu: Federalno

ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Sarajevo, sa

naznakom: „ZA JAVNI POZIV  ZA DODJELU  POMOĆI ZA OBNOVU I  

     REKONSTRUKCIJU STAMBENIH JEDINICA U CILJU POVRATKA“.

    

     Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica  podnose se uz posebno popunjen

obrazac koji će biti dostupan na šalterima općina boravka i općina povratka, resornim

kantonalnim Ministarstvima, u prostorijama Federalnog ministarstva raseljenih osoba

i izbjeglica, Vilsonovo šetalište 10 i na internet stranici Federalnog  ministarstva

raseljenih osoba i izbjeglica http://www.fmroi.gov.ba, gdje će biti objavljen i  tekst Javnog

poziva.

Javni poziv traje od 02.11.2015. godine do 31.12.2015.godine, i bit će objavljen u  

    dnevnim novinama.

 

Prijave koje budu kompletne i dostavljene u roku iz prethodnog stava bit će uzete u

razmatranje od strane Komisije za odabir korisnika ovog ministarstva.

 

 

 

 

 

 

Žalba: Žalbe se podnose Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Sarajevo  u  roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja rang liste potencijalnih korisnika, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Kantona, Općina povratka i na internet stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba.

     Napomena: Prijave/molbe/zahtjevi potencijalnih korisnika, koji se nalaze na

utvrđenim rang listama iz 2012. godine, smatrati će se nevažećim, objavljivanjem

rang listi po ovom Javnom pozivu.

M I N I S T A R

 1.     Edin Ramić

Broj:04-36-1-1852-1/15

Sarajevo,26.10.2015

______________________

Otvoreno pismo vam piše i potpisuje Kenan Sarač.

(moje podatake ima svaka šuša, pa tako i vi!!!)

U Sarajevu, 04.11.2015.

_ _ _ _ _

Zarad gradnje stambene zgradeFočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku _ 053

Zarad gradnje stambene zgrade Fočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku

Fočak Kenan Sarač godinama se bori s lokalnim vlastima u Foči, koje su odlučile bespravno graditi stambenu zgradu na njegovoj zemlji. Fočanske vlasti su ovih dana odlučile ukloniti ostatke u ratu devastirane Saračeve kuće, a da Sarač ne dobije nikakvu naknadu.

”Tražio sam da mi daju neko obeštećenje, da mi isplate novac ili da mi daju stan u toj zgradi koja treba da se gradi na dijelu moje parcele, ali vlasti su to odbile”, kazao je razočarani Sarač.

Ipak, općinske vlasti su mu iznijele neprimamljivu i mizernu ponudu.

”Nude mi da na preostalom dijelu moje parcele mogu sagraditi manji objekt od vlastitih sredstava”, dodao je Sarač.

Tokom agresije na BiH od 1992. do 1995. godine sa prostora Foče protjerano je kompletno bošnjačko stanovništo, a njihovi domovi su porušeni ili oduzeti. Istraživačko dokumentacijski centar objavio je da je 2.805 osoba nestalo ili je smaknuto tokom protjerivanja bošnjačkog stanovništva iz Foče od 1992. do 1995. godine.

Pored vlastite kuće, koja je tokom posljednjih sukoba u BiH uništena, a Sarač je zajedno sa ostalim bošnjačkim stanovništvom prognan iz Foče. On je sada podstanar u Sarajevu, gdje živi sa maloljetnom kćerkom.

On kaže da se pokušao dogovoriti sa lokalnim vlastima u Foči, ali da je u cijelom slučaju izmanipulisan. Prethodno je dao saglasnost da fočanske vlasti mogu ukloniti njegov ruševni objekt i graditi zgradu na dijelu njegove atraktivne parcele, ali je zauzvrat tražio obeštećenje. No, obeštećenje je izostalo, koje Sarač ne može dobiti ni nakon nekoliko godina pravne borbe.

Sarač dodaje da je zaštitu pokušao tražiti na nekoliko adresa u BiH, kao i kod ombudsmana za ljudska prava, ali problem još nije uspio riješiti. Novca za daljnju pravnu borbu sa vlastima u Foči nema.

Zarad gradnje stambene zgradeFočanske vlasti otele zemlju prognanom Bošnjaku _ 054

 

_ _ _ _ _

Foča: Kako dobiti donaciju za obnovu kuće u centru grada u Foči?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/09/foca-kako-dobiti-donaciju-za-obnovu-kuce-u-centru-grada-u-foci/

_ _ _ _ _

FOČA – povratnici najveća briga društva : GDJE ZAVRŠAVAJU DONACIJE? (GLAS NARODA)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/17/foca-povratnici-najveca-briga-drustva-gdje-zavrsavaju-donacije-glas-naroda/

FOČA – povratnici najveća briga društva : Donacije tek za vikendaše (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/16/foca-povratnici-najveca-briga-drustva-donacije-tek-za-vikendase-foto/

Foča : Povratnici dobijaju pomoć za obnovu kuća (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/06/foca-povratnici-dobijaju-pomoc-za-obnovu-kuca-foto/

Foča: Kako dobiti donaciju za obnovu kuće u centru grada u Foči?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/09/foca-kako-dobiti-donaciju-za-obnovu-kuce-u-centru-grada-u-foci/

KO I KOGA LAŽE? I ZAŠTO?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/29/ko-i-koga-laze-i-zasto/

O FOČACIMA ODLUČUJU ONI KOJI NISU IZ FOČE (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/06/18/o-focacima-odlucuju-oni-koji-nisu-iz-foce-foto/

FOČA:NEBRIGA ZA POVRATAK I NEISTINE I OBMANE O POVRATKU PROGNANIH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/17/focanebriga-za-povratak-i-neistine-i-obmane-o-povratku-prognanih/

FOČA (Bastasi) : Žele nas otjerati s naše zemlje!
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/foca-bastasi-zele-nas-otjerati-s-nase-zemlje/

Semiha Borovac: NEMA ČLANSTVA U EU BEZ RIJEŠENOG PITANJA IZBJEGLIH (Kontinuirane opstrukcije iz RS-a)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/semiha-borovac-nema-clanstva-u-eu-bez-rijesenog-pitanja-izbjeglih-kontinuirane-opstrukcije-iz-rs-a/

KO I KOGA LAŽE? I ZAŠTO?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/29/ko-i-koga-laze-i-zasto/

OTVORENO PISMO SVIM MINISTRIMA I SVIM VLADAMA – VLADARIMA u BiH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/04/otvoreno-pismo-svim-ministrima-i-svim-vladama-vladarima-u-bih/

Povodom javnog poziva izbjeglicama i raseljenim osobama:Ko je i kada je raspisao tender da se (s)ruše kuće Bošnjaka?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/31/povodom-javnog-poziva-izbjeglicama-i-raseljenim-osobamako-je-i-kada-je-raspisao-tender-da-se-sruse-kuce-bosnjaka/

FOČANSKI FOL 13 : ТРИНАЕСТ – У ФОЧИ
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/19/focanski-fol-13-тринаест-у-фочи/

mrakača u FOČI:KLJUČ U RUKE???KOME???ČEMU???KOGA???ZAŠTO???da l’ smo svi ovce!?
https://focanskidani.wordpress.com/2015/10/14/mrakaca-u-focikljuc-u-rukekomecemukogazastoda-l-smo-svi-ovce/

O FOČI, ALADŽI I POVRATNICIMA
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/12/o-foci-aladzi-i-povratnicima/

FOČA: DOK ZA POVRATNIČKU POPULACIJU NEMA STANOVA – IMA ZA DEPORTOVANE DRŽAVLJANE BiH
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/09/foca-dok-za-povratnicku-populaciju-nema-stanova-ima-za-deportovane-drzavljane-bih/

FOČA : Donacije tek za vikendaše
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/16/foca-donacije-tek-za-vikendase/

Općinama Foča, Višegrad, Rudo…: 160.000 KM za pomoć održivom povratku izdvojila Općina Novi Grad
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/26/opcinama-foca-visegrad-rudo-160-000-km-za-pomoc-odrzivom-povratku-izdvojila-opcina-novi-grad/

Semiha Borovac: NEMA ČLANSTVA U EU BEZ RIJEŠENOG PITANJA IZBJEGLIH (Kontinuirane opstrukcije iz RS-a)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/07/semiha-borovac-nema-clanstva-u-eu-bez-rijesenog-pitanja-izbjeglih-kontinuirane-opstrukcije-iz-rs-a/

[AKTUELNO] FOČA : KO TO TAMO DOBIJA KUĆE PO sistemu „ključ u ruke“
https://focanskidani.wordpress.com/2017/10/16/aktuelno-foca-ko-to-tamo-dobija-kuce-po-sistemu-kljuc-u-ruke/

 

Advertisements

24 komentara na “OTVORENO PISMO SVIM MINISTRIMA I SVIM VLADAMA – VLADARIMA u BiH

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s