NACIONALNI SPOMENICI

Careva džamija u Foči _ 50185452

zijad    custo          922
Foča prema Austrijskom planu iz 1884. godine

“Šeher kojeg je osvojio Ebu'l-Feth, sultan Mehmed-han hidžr. 869. (1465) godine….On je sada na teritoriji hercegovačkog sandžaka. Njim upravlja vojvoda… U cijeloj Foči ima sedamnaest islamskih bogomolja. Između svih ističe se džamija sultana Bajezida Velije u Staroj čaršiji. To je starinska bogomolja, sagrađena od tvrdog materijala, u starom stilu. Ima drvenu kupolu pokrivenu olovom i jedan minaret… U Foči ima šest medresa, u nekima se predaje islamska tradicija (hadis). Postoji osam tekija. Tu imaju tri javna kupatila (hamam), sudnicu (mekheme), prostranu musalu, dvije javne kuhinje (imaret)” (Čelebi, 1996, str. 403-410).
U vrijeme austrougarske uprave Foča dobija prvenstveno strateški značaj, a njen urbani razvoj stagnira. Stagnacija obilježava i graditeljstvo u Foči i u periodu između dva svjetska rata (Grupa autora, 1983, str.8)

zijadcusto925
Foča 1884. – plan fočanske čaršije

Fočanska čaršija se formirala na neravnom padinskom terenu i u izlomljenoj liniji, što pokazuje da se prilagodila zatečenom stanju, tj. da se formirala duž srednjovjekovnog tranzitnog puta. Najznačajniji dio čaršije je bio trg – Pazarište, koji se nalazi ispod Careve džamije. Ovaj trg nije značajnije promijenio svoj izgled u odnosu na srednjovjekovni oblik. Trg je velike površine, nepravilnog, zrakastog oblika i formiran je na terenu s nagibom prema Ćehotini sa sedam okolnih ulica koje se sastaju na tom prostoru iz različitih dijelova grada. Shodno svojoj namjeni, u kasnijim periodima, postao je sajmeni trg i još kasnije pijaca.

Pijaca potpuno nezaštićena  849
Foča – Pijaca / Pazarište

Podaci o starom Dubrovačkom drumu pokazuju da je on prolazio kroz središte grada, upravo preko trga, spuštajući se okomito na korito Ćehotine. S obzirom na tu činjenicu, može da se pretpostavi da se na trgu u srednjem vijeku nalazilo nekoliko trgovačkih mjesta koja će se u kasnijem osmanskom periodu transformisati i proširiti tako da se dućani pojavljuju uz njegovu sjevernu i istočnu stranu. Nastavak fočanske čaršije se formira duž Dubrovačkog druma prema jednoj i drugoj strani, tako da se stvaraju tri zasebne cjeline: Prijeka, Gornja i Donja čaršija.

Foca _ pogled iz Careve mahale 975
Foča – Pogled iz Careve mahale na Prijeku čaršiju i Sahat kulu

Prijeka čaršija, koja je i danas zadržala svoje ime, formirala se u ulici koja vodi od trga prema sjeverozapadu, do Sahat-kule, gdje se lomi gotovo pod pravim uglom i nastavlja dalje prema jugu.

Ovaj dio čaršije od Sahat-kule se naziva Gornja čaršija. U njoj su, osim dućana, bili smješteni i hanovi i karavan-saraj. U produžetku te ulice nalazio se lokalitet Dogana (na italijanskom: carinarnica), što upućuje na to da su se i na tom mjestu nekada nalazili dućani, tj. da se Gornja čaršija nekada protezala i dalje prema jugu.

foca    Donja čaršija    1147432523
Foča – Donja čaršija (ispod Pazarišta ka Šehovoj džamiji i Ćehotinskom mostu)

Donja čaršija se prostirala duž ulice koja se strmo spušta od trga prema nekadašnjem drvenom mostu na Ćehotini pored Šehove džamije. Ova čaršija se nekada u dokumentima javlja i kao Carska ili Sultan-čaršija.

Strmi dio ulice između trga (Pazarišta) i Prijeke čaršije se zvao Prazi (Pragovi), što ukazuje na to da se tu nekada nalazilo stepenište (Bejtić, 1956, str. 44).
POJEDINAČNI OBJEKTI I GRADITELjSKE CJELINE SPOMENIČKE VRIJEDNOSTI

zijadcusto942
Foča 2015 – Careva džamija (u izgradnji)

Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija) u Foči
Careva džamija se nalazi u Carevoj mahali u samom centru grada Foče, na prostoru između rijeka Drine i Ćehotine, a iznad nekadašnjeg srednjovjekovnog otvorenog trga zvanog Pazarište. Careva (Sultan Bajezida Valije II, 1483-1512) džamija, shodno prostorno-tlocrtnom rješenju, pripada tipu jednoprostornih džamija sa četvorostrešnim krovom i kamenom munarom.
Careva džamija u Foči je zapaljena, a munara minirana u aprilu 1992. godine.
Detaljnije informacije o ovom objektu mogu da se nađu u Odluci o proglašenju Mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija) u Foči nacionalnim spomenikom.

Zaim i Zaim _ 1233
Foča – Džamija Mehmed-paše Kukavice (ono što je ostalo od nje)

Džamija Mehmed-paše Kukavice
Shodno tarihu isklesanom u kamenoj tabli, koja se nalazila uzidana iznad ulaznih vrata, džamija Mehmed-paše Kukavice je sagrađena hidžretske 1165. (1751/1752) i bila je posljednja džamija koja je sagrađena u Foči.
Pripadala je tipološkoj grupi jednoprostornih potkupolnih džamija sa otvorenim spoljnim trijemom.
Džamija Mehmed-paše Kukavice je minirana 28.5.1992. godine: potpuno je srušena munara, uništen enterijer džamije, potpuno uništen spoljni trijem sa sofama, zapaljeni su i potpuno uništeni medresa, abdesthana i stan muderisa. Kupola džamije se konačno obrušila u jesen 2002. godine.
Detaljnije informacije o ovom objektu mogu da se nađu u Odluci o proglašenju Graditeljske cjeline – Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice u Foči nacionalnim spomenikom.


Kadi Osman-efendijina (Šehova) džamija
Kadi Osman-efendijina ili u narodu poznata kao Šehova džamija nalazi se ispod Pazarišta pokraj nekadašnje Donje čaršije, u blizini Gornjeg mosta preko Ćehotine. Objekat se ubraja među spomenike koji se prema svojoj arhitekturi izdvaja od uobičajenog tipa džamija građenih na našim prostorima: njen tlocrtni oblik je bio izdužen po poprečnoj osi, ulazna vrata su bila izrađena od dva komada ljeskovog drveta; postojala su dva mihraba – jedan u unutrašnjosti objekta i jedan u spoljnoj desnoj sofi; munara je bila smještena na lijevoj strani od džamijskog ulaza.
Natpis na džamiji, na kamenoj tabli, veličine 35×78 cm, uzidanoj nad ulazom u džamiju, kazuje da je godina izgradnje džamije hidžretska 1002. (1593/94) (Mujezinović, 1998, str. 49).
Džamija je srušena u toku rata 1992-95. godine.
Detaljnije informacije o ovom objektu mogu da se nađu u Odluci o proglašenju Mjesta i ostataka istorijskog spomenika – Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina džamija) u Foči nacionalnim spomenikom.

Foca -  Medresa Mehmed-paše Kukavice 1089624273
Foča – Medresa Hadži Mehmed-paše Kukavice

Medresa Hadži Mehmed-paše Kukavice
Ova medresa je najmlađa i posljednja medresa izgrađena u Foči. Dovršena je 1758. godine a bila je smještena pored same osnivačeve džamije u Gornjoj čaršiji, u vidu krila, na lijevoj strani džamijskog dvorišta, cijelom dužinom od ulice na sjeverozapadu do džamije na sjeveroistoku. Prije izgradnje ove medrese, u Foči su postojale barem još dvije medrese, ali su obje propale prije izgradnje Mehmed-pašine medrese. Mehmed-pašina medresa, sagrađena, svakako, odmah poslije džamije, u svoje vrijeme bila je jedina takva ustanova u Foči.
Detaljnije informacije o ovom objektu mogu da se nađu u Odluci o proglašenju Graditeljske cjeline – Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice u Foči nacionalnim spomenikom.

Foca _ han Mehmed pase Kukavice 366
Foča – Karavan-saraj Mehmed-paše Kukavice, koji nosi naziv i „Veliki han“ u fazi nestajanja

Karavan-saraj Mehmed-paše Kukavice

Jedan od manjeg broja sačuvanih objekata ovog tipa u BiH predstavlja i karavan-saraj u Foči, koji je prije 1758. godine sagradio Mehmed-paša Kukavica, osmanski feudalac, porijeklom iz sela Popa u Sutjesci, čijim sredstvima je sagrađena i obližnja džamija i Sahat-kula (Finci, Taubman, 1954, str. 113).
Ovaj karavan-saraj, koji nosi naziv i „Veliki han“, tipičan je primjer grupe hanova bez dvorišta, pravougaone osnove i vrlo jednostavne dispozicije. U prizemlju se nalazila jedna velika konjušnica, a sa lijeve i desne strane od ulaza po jedna magaza za robu koju su putnici ili prodavali ili kupovali. Uz glavni ulaz u konjušnici nalazi se stepenište koje vodi u centralni hol na prvom spratu oko kog su poredane spavaće sobe. Na jednoj užoj strani hola bila je smještena prostorija za umivanje i toaleti.
Detaljnije informacije o ovom objektu mogu da se nađu u Odluci o proglašenju Istorijskog spomenika – Hana Mehmed-paše Kukavice u Foči nacionalnim spomenikom.

Foca _  Sahat kula   838
Foča – Sahat-kula Mehmed-paše Kukavice

Sahat-kula Mehmed-paše Kukavice
U neposrednoj blizini džamije i drugih zadužbina Mehmed-paše Kukavice u Foči nalazi se i njegova Sahat-kula. S obzirom na to da ne postoje pisani tragovi o izgradnji ovog objekta, može da se pretpostavi da je izgrađen nakon 1758. godine, jer se ne pominje u vakufnami Mehmed-paše Kukavice iz te godine. Sahat-kula je izgrađena poslije tog vremena, ali sigurno prije 1761. godine, kada je Mehmed-paša bio prognan iz Bosne i smaknut (Bejtić, 1957, str. 48).
Detaljnije informacije o ovom objektu mogu da se nađu u Odluci o proglašenju Istorijskog spomenika – Sahat-kule Mehmed-paše Kukavice u Foči nacionalnim spomenikom.


Čaršija – dućani i magaze
Dućani i magaze bili su nosioci gotovo cjelokupne privredne aktivnosti u čaršiji. Dućani su služili i za proizvodnju i za prodaju robe, a magaze su, uglavnom, služile za uskladištenje, a rijetko za prodaju.
Prijeka čaršija sastoji se od nepravilnih nizova usitnjenih prostora – dućana građenih lakim materijalima, u duhu lokalne graditeljske tradicije. Osnovna karakteristika svih dućana je njihova čista i naglašena konstrukcija. Svi pokretni dijelovi i fiksni ispunski elementi bili su drveni, koji se samo na spratnim objektima prekrivaju malterom.
Dućani su manji prizemni objekti izrađeni od drveta sa pokrovom od ćeremide. Nizani su sa obje strane ulica i obično su bili izdignuti iznad nivoa ulice. Bili su otvoreni prema ulici i sa prednje strane zatvarali se sa dva drvena kapka, koji čine dvodijelni ćepenak. Gornji širi dio se podiže u horizontalu i vješa ispod strehe, a donji otvara i polaže na konzolno ispuštene podne grede. Donji kapak, kada je dućan otvoren, koristi se za rad ili sjedenje. Svi dućani su pravljeni malih dimenzija sa namjerom da sve bude nadohvat ruke. U radnju se nije ulazilo, već se trgovina odvijala sjedeći na ćepencima.

***

Korišćena literatura

 1. Jeremić, Risto, Has Hoča, Glasnik Geografskog društva, tom 11, Beograd, 1925.
 1. Finci Jahiel, Taubman Ivan, Restauracija karavan-saraja Mehmed-paše Kukavice u Foči,Naše starine II, Godišnjak Zavoda za zaštitu spomenika kulture SR Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1954.
 1. Bejtić, Alija, Povijest i umjetnost Foče na Drini, Naše starine III, Godišnjak Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1956.

1956-1957. Bejtić, Alija: Bosanski namjesnik Mehmed paša Kukavica i njegove zadužbine u Bosni (1752-1756. i 1757-1760), Prilozi za orijentalnu filologiju broj VI-VII, Sarajevo, 1956-1957.

 1. Kreševljaković, Hamdija, Sahat-kule u Bosni i Hercegovini, Naše starine IV, Godišnjak Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1957.
 1. Bejtić, Alija, Povijest i umjetnost Foče na Drini, Naše starine IV, Godišnjak Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1957.
 1. Naše starine VIII, Godišnjak Zavoda za zaštitu spomenika kulture NR Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1962.
 1. Anđelić, Pavao, Trgovište, varoš i grad u srednjevjekovnoj Bosni, Glasnik Zemaljskog muzeja, arheologija, Sarajevo, 1963.
 1. Andrejević, Andrej, Aladža džamija u Foči, Beograd, 1972.
 1. Kovačević-Kojić, Desanka, Gradska naselja srednjevjekovne bosanske države, IP «Veselin Masleša», Sarajevo, 1978.
 1. Vego, Marko, Postanak srednjovjekovne bosanske države, Sarajevo, 1982.
 1. Redžić, Husref, Studije o islamskoj arhitektonskoj baštini, biblioteka “Kulturno naslijeđe”, Sarajevo,  1983.
 1. Grupa autora (akademik prof. Husref Redžić, docent mr Nedžad Kurto, Ferid Isanović):Program revitalizacije i regeneracije istorijskog područja grada Foče, Urbanističko-arhitektonsko rješenje zone Prijeke čaršije, Skupština opštine Foča, Foča, 1983.
 1. Čelebi, Evlija, Putopis – odlomci o jugoslovenskim zemljama, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 1996.
 1. Muftić, Faruk, Foča: 1470-1996, Sarajevo, 1997.
 1. Mujezinović, Mehmed, Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, knjiga II, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 1998.
 1. Zlatar, Behija, Utjecaj primorskih majstora na izgradnju nekih objekata u BiH u osmansko doba, “Znakovi vremena” broj 20, ljeto 2003.

*****

fotografije:fbPutnik Namjernik/flickr ekranportal13/focanskidani

priredio:Kenan Sarač

_ _ _ _ _

Careva džamija u Foči _ 501854931Prijeka čaršija i Sahat kula _ 50185463Prijeka čaršija _ vidi se munara Careve džamije _50185474plato porušene džamije Mehmed paše Kukavice _ vidi se Han u ruševnom stanju _ i Sahat kula _ 5018546450185481plato porušene džamije Mehmed paše Kukavice _ 5018546450185482plato porušene džamije Mehmed paše Kukavice _ 5018546450185469plato porušene džamije Mehmed paše Kukavice _ 5018546450185468evo nas u Carevoj mahali _ 50185478Prijeka čaršija i Sahat kula _ 50185511Prijeka čaršija - poglrd na Han u ruševnom stanju i Sahat kulu _50185512Pogled na srušeni Han i Sahat kulu _ 50185510plato porušene džamije Mehmed paše Kukavice _ 50185508plato porušene džamije Mehmed paše Kukavice _ 50185499plato porušene džamije Mehmed paše Kukavice _ 50185486plato porušene džamije Mehmed paše Kukavice _ 50185485plato porušene džamije Mehmed paše Kukavice - vidi se Sahat kula _ 50185509plato porušene džamije Mehmed paše Kukavice - vidi se Sahat kula _ 50185501plato porušene džamije Mehmed paše Kukavice - vidi se Sahat kula _ 50185498plato porušene džamije Mehmed paše Kukavice - vidi se Sahat kula _ 50185497plato porušene džamije Mehmed paše Kukavice - vidi se Sahat kula _ 50185494Od Sahat kule ka Carevoj džamiji _ 50185475Vakuf Mehmed-paše Kukavice u Foči _ 50185467sa otvaranja Careve džamije u Foči _ 50185464sa otvaranja Careve džamije u Foći _ 50185460Foča, Prazi, pijaca, Pazarište, morebit _ 50185371Foča, Prazi, pijaca, Pazarište, morebit _ 50185373žžž4384Foča 1895 - 020Vakuf Mehmed-paše Kukavice u Foči _ 008Nestaje Han Mehmed-paše Kukavice, simbol starog grada FočeNestaje Han Mehmed-paše Kukavice, simbol starog grada Foče. _ 002Han Mehmed-paše Kukavice, fotografija iz 1954. godinehan Mehmed paše Kukavice u Foči – uništeni nacionalni spomenikFočanska Sahat kula je nastala 60-tih godina XVIII stoljeća, a poznata je zadužbina Mehmed paše KukaviceFoča, 2000. god. Sahat kula _ 001Foča Stare fočanske zanatlije 008Foča Stare fočanske zanatlije 007Foča -ostaci džamije i medrese Mehmed-paše-Kukavice u pozadini se vidi minaret CareveFoča - vrlo stara razglednica _ 018Foča - Sahat kula - 628Foča - Han Mehmed paše Kukavice i Sahat kula Mehmed paše Kukavicedzamija.mehmed.pase_.kukavice3873310Foča _ stare slike Foče 036Foca 1909 Hadzimuratovic Gasse3873522žžž4623žžž4626foca-stare-focanske-zanatlije-010foca-stare-focanske-zanatlije-009foca-stare-focanske-zanatlije-007foca-stare-focanske-zanatlije-004foca-stare-focanske-zanatlije-003foca-stare-focanske-zanatlije-005foca-stare-focanske-zanatlije-001foca-stare-focanske-zanatlije-002foca-stare-focanske-zanatlije-006foca-stare-focanske-zanatlije-008foca-sahat-kula-iza-gvozdene-zavjeserestauracija-karavan-saraja-mehmed-pase-kukavice-u-foci-004restauracija-karavan-saraja-mehmed-pase-kukavice-u-foci-003foca-039foca-038foca-031iz-stare-sehare-focanskidani-81iz-stare-sehare-focanskidani-39foca-screenshot-024foca-screenshot-025Foca 1992 - 004Karavan-saraj (Veliki han) Mehmed-paše Kukavice u Foči – izgled 2015. godineKaravan-saraj (Veliki han) Mehmed-paše Kukavice u Foči – izgled 2015. godine 3Karavan-saraj (Veliki han) Mehmed-paše Kukavice u Foči – izgled 2015. godine 2Ovo su staci Velikog hana zadužbine Mehmed–paše Kukavice u Fočihan Mehmed paše Kukavice u Foči – uništeni nacionalni spomenikFoča - Han Mehmed paše Kukavice i Sahat kula Mehmed paše KukaviceFoča - Ostaci džamije i medrese Mehmed paše Kukavice, u pozadini se vidi minaret Careve džamijethumbnail.php(4)thumbnail.php(2)Mehmed-pasa+Kukavica+Mosqueimages(4)hqdefault(4)Foca_Mosque_1Foca-01051992-strah-i-pustos.jpg(2)1089624466zijad    custo          966

Foca - Gornja carsija sa ducanima 5294
Foča – Gornja čaršija sa dućanima

foca    Donja čaršija    1147432523

Foca - Prijeka carsija sa ducanima _735
Foča – Prijeka čaršija sa dućanima
Foca _ Prijeka carsija     358
Foča – Prijeka čaršija sa dućanima

Foca _  Sahat kula   838Foca _ han Mehmed pase Kukavice 366

foca prazzi    139
Foča – Prazi strmi dio ulice između trga (Pazarišta) i Prijeke čaršije)
foca prazi 398
Foča – Prazi strmi dio ulice između trga (Pazarišta) i Prijeke čaršije)

Foca _ pogled iz Careve mahale 975Pijaca potpuno nezaštićena  849Foca_Veliki han_521940961Foca_ uz prage i niz prage _694451303

_ _ _ _ _

*************

vidi još:

Careva džamija u Foči – džamija Sultan Bajazid II Valije
https://focanskidani.wordpress.com/2017/05/08/careva-dzamija-u-foci-dzamija-sultan-bajazid-ii-valije/?preview_id=19862&preview_nonce=8513ba369c

Hamzabegov mesdžid – najstarija fočanska džamija
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/hamzabegov-mesdzid-najstarija-focanska-dzamija/

FOČA:Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija) dobija minaret – FOTO
https://focanskidani.wordpress.com/2016/02/24/focacareva-dzamija-sultan-bajezida-valije-ii-dzamija-dobija-minaret-foto/

SEDAMNAEST FOČANSKIH DŽAMIJA (FOTO)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/sedamnaest-focanskih-dzamija-foto/

SVE FOČANSKE DŽAMIJE : Hadži Seferov mesdžid
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/sve-focanske-dzamije-hadzi-seferov-mesdzid/

SVE FOČANSKE DŽAMIJE : Šejh Pirijin mesdžid
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/sve-focanske-dzamije-sejh-pirijin-mesdzid/

SVE FOČANSKE DŽAMIJE : Muminbegov mesdžid
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/sve-focanske-dzamije-muminbegov-mesdzid/

Historija Foče : MEĐURJEČKA DŽAMIJA
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/07/historija-foce-medurjecka-dzamija/

Mustafa-pašina džamija u Foči
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/mustafa-pasina-dzamija-u-foci/

IZ HISTORIJE FOČE : O DŽAMIJI SULTAN FATIME
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/05/iz-historije-foce-o-dzamiji-sultan-fatime/

Iz historije Foče : Džamija sultanije Fatime
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/iz-historije-foce-dzamija-sultanije-fatime/

Iz historije Foče : Džamija sultanije Fatime (sa fotografije)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/iz-historije-foce-dzamija-sultanije-fatime-sa-fotografije/

Džamija Hasana Nazira – Aladža džamija u Foči
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/dzamija-hasana-nazira-aladza-dzamija-u-foci/

Foča:Slovo o Aladži
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/06/focaslovo-o-aladzi/

Aladža džamija u Foči, Bosna i Hercegovina
https://focanskidani.wordpress.com/2017/03/10/aladza-dzamija-u-foci-bosna-i-hercegovina/

Aladža Moschee in Foča,Bosnien-Herzegowina
https://focanskidani.wordpress.com/2017/03/09/aladza-moschee-in-focabosnien-herzegowina/

Aladža džamija u Foči – ubijanje i uzdizanje monumenta islamske arhitekture
https://focanskidani.wordpress.com/2015/10/29/aladza-dzamija-u-foci-ubijanje-i-uzdizanje-monumenta-islamske-arhitekture/

[stari tekstovi] HUSREF REDŽIĆ : ARHITEKTONSKA KONZERVACIJA ALADŽA-DŽAMIJE U FOČI (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/10/15/stari-tekstovi-husref-redzic-arhitektonska-konzervacija-aladza-dzamije-u-foci-foto/

Legenda o nastanku Aladže
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/legenda-o-nastanku-aladze/

Natpis na Aladža džamiji u Foči iz 1550./51. godine
https://focanskidani.wordpress.com/2017/05/21/natpis-na-aladza-dzamiji-u-foci-iz-1550-51-godine/

Foča:Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina džamija)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/03/22/focasehova-dzamija-kadi-osman-efendijina-dzamija/

IZ HISTORIJE FOČE:TRI DŽAMIJE O KOJIMA SE NE PRIČA I NE PIŠE
https://focanskidani.wordpress.com/2016/01/12/iz-historije-focetri-dzamije-o-kojima-se-ne-prica-i-ne-pise/

VAKUF MEHMED-PAŠE KUKAVICE U FOČI
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/19/vakuf-mehmed-pase-kukavice-u-foci/

FOČA:Nemaran odnos prema džamiji i medresi Mehmed–paše Kukavice
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/10/focanemaran-odnos-prema-dzamiji-i-medresi-mehmed-pase-kukavice/

 

Faruk Muftić:VAKUF ATIK ALI-PAŠINE DŽAMIJE U FOČI
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/28/faruk-mufticvakuf-atik-ali-pasine-dzamije-u-foci/

Potpis Evlije Čelebije na Atik Ali-pašinoj džamiji u Foči preživio sva ratna razaranja
https://focanskidani.wordpress.com/2017/05/21/potpis-evlije-celebije-na-atik-ali-pasinoj-dzamiji-u-foci-prezivio-sva-ratna-razaranja/

IZ HISTORIJE FOČE : FOČANSKE DŽAMIJE (FOTO)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/iz-historije-foce-focanske-dzamije-foto/

FOČA:Historijsko područje – Čaršija u Foči proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/29/focahistorijsko-podrucje-carsija-u-foci-proglasava-se-nacionalnim-spomenikom-bosne-i-hercegovine/

FOČA – HISTORIJA : Šta nam kazuje fotografija nastala oko 1918. godine
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/02/foca-historija-sta-nam-kazuje-fotografija-nastala-oko-1918-godine/

FOČA – HISTORIJA : Pretraga po razglednici iz 1925. godine
https://focanskidani.wordpress.com/2017/05/06/foca-historija-pretraga-po-razglednici-iz-1925-godine/

U zlatnom dobu fočanskog šehera, vakifi su se nadmetali u dobru, i teško je u ovoj čaršiji bilo reći koja je džamija veća, ljepša, važnija
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/28/u-zlatnom-dobu-focanskog-sehera-vakifi-su-se-nadmetali-u-dobru-i-tesko-je-u-ovoj-carsiji-bilo-reci-koja-je-dzamija-veca-ljepsa-vaznija/

FOČA : Obnovljena džamija Sultana Bajazida II Valije ili u narodu poznatija kao Careva džamija (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/08/foca-obnovljena-dzamija-sultana-bajazida-ii-valije-ili-u-narodu-poznatija-kao-careva-dzamija-foto/

FOČA:Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija) dobija minaret – FOTO
https://focanskidani.wordpress.com/2016/02/24/focacareva-dzamija-sultan-bajezida-valije-ii-dzamija-dobija-minaret-foto/

FOČA:NAPAD NA CAREVU DŽAMIJU U NOĆI SA 01.01.2016. NA 02.01.2016.
https://focanskidani.wordpress.com/2016/01/02/focanapad-na-carevu-dzamiju-u-noci-sa-01-01-2016-na-02-01-2016/

 

POSLIJE NAPISA O TERORIZMU U FOČI : IPAK SE OGLASILI
https://focanskidani.wordpress.com/2017/01/20/poslije-napisa-o-terorizmu-u-foci-ipak-se-oglasili/?frame-nonce=ffb1f08629

TERORIZAM U FOČI:NOVI NAPAD NA CAREVU DŽAMIJU
https://wordpress.com/post/focanskidani.wordpress.com/16143

Foča : Veliko groblje (Aladžanski park)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/03/10/foca-veliko-groblje-aladzanski-park/

HISTORIJA FOČE : KATOLIČKA CRKVA U FOČI
https://focanskidani.wordpress.com/2017/02/23/historija-foce-katolicka-crkva-u-foci/

 

Advertisements

46 komentara na “FOČA:Historijsko područje – Čaršija u Foči proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (foto)

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s