foca-okolo-1918-2

Na fotografiji su :

1. džamija Mehmed paše Kukavice

Džamija,medresa, han – karavan saraj, i sahat kula Mehmed paše Kukavice u Foči.Dio zadužbine Mehmed paše Kukavice – džamija,medresa, han – karavan saraj, i sahat kula Mehmed paše Kukavice u Foči koje je pravio od 1752. do 1760. godine.

(Faruk Muftić: ”Zaboravljena Foča”, Vakufska direkcija Sarajevo,Sarajevo 2014.)

Zadužbina Mehmed paše Kukavice u Foči bila je velika.Ono što je Gazi Husrev-beg bio u Sarajevu to je Mehmed paša Kukavica bio u Foči. Sagradio je džamija, han – karavan saraj, i sahat kulu, obnovio medresu, tekiju, gradio sebilj, most na rijeci Ćehotini (gornji Ćehotinski most), sedam dućana i sve uvakufio za potrebe džamije. Džamija i ostali objekti su građanima za njihove potrebe skoro 240 godina bili pod zaštitom države.Rodiše se neki nerazumni ljudi i sve uništiše 1992. godine, kako bi satrli svaki trag postojanja njegove zadužbine.

Ostala je sahat-kula i han u ruševnom stanju.

(Faruk Muftić: ”Zaboravljena Foča”, Vakufska direkcija Sarajevo,Sarajevo 2014.)

2. Careva džamija

Bajazida II Valije džamija

Na brežuljku Kavala u Carevoj mahali iznad Pazarišta izgrađena je 1500./1501. godine prostrana prekrasna džamija u ime Cara, iz carskih hasni s nijjetom da Allah nagradi dobrotvora.Izgrađena je od kamena, dimenzije su joj 10,65 x 19 m sa kamenom munarom visine 32 plus 5 m krovne konsrukcije sa alemom.Osmanlijski putopisac Evlija Čelebi je opisuje kao najvećom, sa drvenom kupolom prekrivenom olovom.

(Faruk Muftić: ”Zaboravljena Foča”, Vakufska direkcija Sarajevo,Sarajevo 2014.)

3. Hamzabegov mesdžid

Džamija Hamzabegov mesdžid u Foči

U mahali Ortakolo izgrađena je prva džamija u Foči 1470. godine. Izgradio ju je Hamza beg, prvi hercegovački sandžak beg. Džamija koju je izgradio Hamzabeg 1470. godine porušena je 1943. godine ,NAVODNO od posljedica bombardovanja grada. Sada je na tom mjestu trg ispred gradske kafane.

(Faruk Muftić: ”Zaboravljena Foča”, Vakufska direkcija Sarajevo,Sarajevo 2014.)

Sagrađen je 1470/71. godine, a sagradio ga je prvi hercegovački sandžak beg Hamza beg u centralnoj fočanskoj mahali Ortakolo. U početku je služila za potrebe emisara i osmanlijskih vojnika koji su logorovali u Foči jer domaćeg stanovništva, muslimana, u to doba nije bilo. Kada je otvorena u njoj su klanjala samo tri civila muslimana. (1)

Bio je manji mesdžid sa munarom. U njemu je dugo godina kao imam radio hodža Tafro, pa su ga zvali i Tafrova džamija.

(1) A. Bejtić :”Povijest i umjetnost Foče na Drini”.

(Faruk Muftić: ”Zaboravljena Foča”, Vakufska direkcija Sarajevo,Sarajevo 2014.)

4. Šehova džamija (Kadi Osman ef. džamija)

Locirana ispod Pazarišta u Donjoj čaršiji pored gornjeg ćehotinskog mosta (most Mehmed paše Kukavice). Ubraja se u značajnije objekte, građena 1593/94. godine od čvrstog materijala sa dosta ukrasne ornamentike. Na ploči iznad ulaznih vrata piše:”Vjernicima se naređuje da u određeno vrijeme obavljaju molitvu.” (Kur'an 4.,103.)

Hronogram:”Neka je ugodno onome ko čist uniđe u ovu bogomolju. Godina 1002.” (1593./94.)

Munara je zidana od lijepo klesanog kamena sa lijepim dekorativnim motivima. Naročito se ističe šerefa, a ispod šerefeta i u podnožju su rozete raznih motiva. Zapažene su perforirane kamene ploče iznad prozora.Ima i dva mihraba , jedan u pročelju unutar džamije, a drugi na sofi sa desne strane od ulaza. Jedinstvena je i po tome što joj je munara sa lijeve strane. Ulazna vrata su dvokanatna, a svaki kanat je od jednog komada ljeskovog drveta.

(Faruk Muftić: ”Zaboravljena Foča”, Vakufska direkcija Sarajevo,Sarajevo 2014.)

5. Aladža džamija

Hasan Nazirova Aladža džamija u Foči podignuta 1550/51. nenadmašno djelo osmanske kulture, po tehničkoj izvedbi, dekorativnoj opremi i kompoziciji konstrukcionih elemenata čini biser orijentalne građevine i dekorativne umjetnosti jedinstven primjer na Balkanu, a po živopisnim bojama ornamentike unutrašnjosti i vanjskim zidovima dobi ime Aladža, tj. šarena. Nad ulaznim vratima je tarih, koji u prijevodu glasi ”Ovu časnu džamiju i uzvišeni mesdžid sagradio je u ime Uzvišenog Allaha dobrotvor Hasan, sin Jusufov, na ljubav Boga želeći postići Božije zadovoljstvo.”

Tajni glas izreče joj hronogram :”O vječni Bože primi ovo djelo lijepo.”

(Hasan Dedić:”Posjetnik Bošnjaka”, El Kalem, Sarajevo,1998.)

(Faruk Muftić: ”Zaboravljena Foča”, Vakufska direkcija Sarajevo,Sarajevo 2014.)

6. Džafer begova džamija

Džafer begova džamija u mahali Međurječje.

(Faruk Muftić: ”Zaboravljena Foča”, Vakufska direkcija Sarajevo,Sarajevo 2014.)

Džaferbegova ili kako se još navodi u starijim dokumentima, D ž a f e r-Č e 1 e b i j i n a džamija bila je u Međurječju i nešto sjevernije od Hamzabegova mesdžida, a obzirom da je stajala baš u blizini i ispod Hamzabegova mesdžida vjerovatno je to druga džamija po starini u Foči. Inače nikakvih drugih historijskih podataka nemamo ni o njoj, niti o njenom osnivaču sve do god. 1600. iz koje se sačuvao najstariji dokumenat, u kojem se ta džamija spominje.I ona je stradala god. 1943., pa ni njenih dimenzija nemamo, ali je poznato, da je bila građena od kamena i da je imala kamenu munaru.

Srušili je partizani – munaru vezali jakim konopcima sa četiri strane i na horuk sa nekim kamionom povuci potegni dok je nisu oborili…

 Džaferbegova mahala:Alajbegovići, Adbegovići, Habe, Alaimi, Aganovići, Čavdari, Gotovuša, Efendići, Vukovići, Sarači, Mačci, Hanjalići, Lomigore, Trhulji.

7. Mustafa pašina džamija

Džamija je porušena u Drugom svjetskom ratu 1943. godine. Nije obnavljana.

(Faruk Muftić: ”Zaboravljena Foča”, Vakufska direkcija Sarajevo,Sarajevo 2014.)

Mustafa-pašina džamija – preko donjeg drvenog mosta preko Ćehotine (Mustafa-pašin most).(danas bi to bilo kod plavog nebodera) Mustafa-pašina džamija, zvana još kraćim imenom Pašina džamija, stajala jetakođer na desnoj obali Ćehotine, nešto niže Aladže i gotovo sučelice današnjem donjem drvenom mostu preko Ćehotine. Bila je to kamena građevina i s kamenom munarom. Propala je god.1947.—1948. U tlocrtu je imala oblik čistog kvadrata s vanjskom stranicom od 12,15 m. Stijene suimale debljinu od 88 cm, trijem na četiri drvenastupa bio je širok 5,10 m, a sama munara imala jepostolje, tzv. ćup pravokutne osnove sa stranicama 2 : 2,90 m. Sudeći po izvjesnim ostacima, koji su se bili očuvali do god. 1949., osobito podoprozornicama, bio je to objekt bolje tehničkeizvedbe. Onakav, kakav je bio u posljednje vrijeme, nastao je do četiri godine poslije Aladže džamije. Natpis, koji je stajao na kamenoj ploči više ulaza i kojeg je također objavio Mujezinović,  čita se u prijevodu ovo: »Ovu časnu džamiju podigao je i proširio Mehmedaga, sin Abdullatifov,Mustafa-pašina vakufa mutevelija (upravitelj),koji je ovlašten (osnivačevom zakladnicom) da iz viška (prihoda) može graditi što bude želio. Ovo je napisano u godini devet stotina šezdeset i prvoj«(1554.). Smisao je jasan: Prije te džamije postojala je tu druga, također Mustafa-pašina, a za tu džamiju postojao je i poseban Mustafapašin vakuf, i sadašnji mutevelija toga vakufa, rečeni Mehmedaga, obnavlja i proširuje (»bena we wessea«) taj stari objekt. Nameće se sad pitanje,kad je nastao taj stariji objekt i ko je bio njegov osnivač Mustafapaša. Držim, da je taj Mustafa-paša identičan s ranijim hercegovačkim sandžak- begom Mustafabegom, koji je sjedio u Foči1483.—1486. i 1489.—1493., a za kojeg opet Truhelka ističe da je porijeklom Bošnjak i da bi mogao biti identičan sa Mustafabegom Milojevićem iz dubrovačkih akata.Da je upravo taj Mustafabeg, koji je poslije dobio naslov paše,osnivač gornje džamije i da ju je gradio upravo između god. 1485. i 1496., zaključujem iz dva podatka iz dubrovačkog arhiva iz kojih se jasno vidi, da se Mustafabeg rečenih godina bavio nekom većom gradnjom u Foči. 14. juna 1485. poslaše mu Dubrovčani za plaću 20 staklenih ploča, a 27. februara 1496., dakle u vrijeme, kad je na stolici hercegovačkog sandžaka sjedio već Ahmedbeg Vranešević, Dubrovčani su zaključili, da pošalju Mustafabegu na dar opet 140 mletačkih stakala. Roba, koju mu slahu Dubrovčani, bijaše u ono doba rijedak gost u našim krajevima i upotrebljavala se samo za istaknute objekte. Proizlazi, da je ta roba bila namijenjena upravo za džamiju i da je tu džamiju Mustafabeg, kasniji Mustafapaša,gradio između god, 1485. i 1496. Po tome ta prvaMustafapašina džamija ide u red najstarijih fočanskih džamija, dapače je druga po kronološkom redu, kojoj znamo vrijeme postanka.

 Mustafa Pašina mahala:Bjelani, Deleuti, Bećiragići, Čavdari, Hadžimešići, Hajrovići, Kapetanovići, Letići, Šiljci, Vreti, Đinalije, Jagnje i Tafri.

foca-okolo-1918

www.flickr.com/photos/132514145@N05/17125513122/

www.flickr.com/photos/132514145@N05/17170319799/

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16504675014/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/17125512302/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16919679797/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16939275658/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/17126428031/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16939286448/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16939297408/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16919696557/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16504657834/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16504675014/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16939568910/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16940928499/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16939571270/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/17127178695/

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16919794867/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16939641670/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/17125622772/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/17101177656/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/17101169556/in/photos…

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16966545600/

www.flickr.com/photos/132514145@N05/16518590353/

www.flickr.com/photos/132514145@N05/17125513122/

priredio:Kenan Sarač

fotografije: flickr ekranportal13/fb PutnikNamjernik

*************

vidi još:

Careva džamija u Foči – džamija Sultan Bajazid II Valije
https://focanskidani.wordpress.com/2017/05/08/careva-dzamija-u-foci-dzamija-sultan-bajazid-ii-valije/?preview_id=19862&preview_nonce=8513ba369c

Hamzabegov mesdžid – najstarija fočanska džamija
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/hamzabegov-mesdzid-najstarija-focanska-dzamija/

FOČA:Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija) dobija minaret – FOTO
https://focanskidani.wordpress.com/2016/02/24/focacareva-dzamija-sultan-bajezida-valije-ii-dzamija-dobija-minaret-foto/

SEDAMNAEST FOČANSKIH DŽAMIJA (FOTO)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/sedamnaest-focanskih-dzamija-foto/

SVE FOČANSKE DŽAMIJE : Hadži Seferov mesdžid
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/sve-focanske-dzamije-hadzi-seferov-mesdzid/

SVE FOČANSKE DŽAMIJE : Šejh Pirijin mesdžid
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/sve-focanske-dzamije-sejh-pirijin-mesdzid/

SVE FOČANSKE DŽAMIJE : Muminbegov mesdžid
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/sve-focanske-dzamije-muminbegov-mesdzid/

Historija Foče : MEĐURJEČKA DŽAMIJA
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/07/historija-foce-medurjecka-dzamija/

Mustafa-pašina džamija u Foči
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/mustafa-pasina-dzamija-u-foci/

IZ HISTORIJE FOČE : O DŽAMIJI SULTAN FATIME
https://focanskidani.wordpress.com/2017/08/05/iz-historije-foce-o-dzamiji-sultan-fatime/

Iz historije Foče : Džamija sultanije Fatime
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/iz-historije-foce-dzamija-sultanije-fatime/

Iz historije Foče : Džamija sultanije Fatime (sa fotografije)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/iz-historije-foce-dzamija-sultanije-fatime-sa-fotografije/

Džamija Hasana Nazira – Aladža džamija u Foči
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/dzamija-hasana-nazira-aladza-dzamija-u-foci/

Foča:Slovo o Aladži
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/06/focaslovo-o-aladzi/

Aladža džamija u Foči, Bosna i Hercegovina
https://focanskidani.wordpress.com/2017/03/10/aladza-dzamija-u-foci-bosna-i-hercegovina/

Aladža Moschee in Foča,Bosnien-Herzegowina
https://focanskidani.wordpress.com/2017/03/09/aladza-moschee-in-focabosnien-herzegowina/

Aladža džamija u Foči – ubijanje i uzdizanje monumenta islamske arhitekture
https://focanskidani.wordpress.com/2015/10/29/aladza-dzamija-u-foci-ubijanje-i-uzdizanje-monumenta-islamske-arhitekture/

[stari tekstovi] HUSREF REDŽIĆ : ARHITEKTONSKA KONZERVACIJA ALADŽA-DŽAMIJE U FOČI (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/10/15/stari-tekstovi-husref-redzic-arhitektonska-konzervacija-aladza-dzamije-u-foci-foto/

Legenda o nastanku Aladže
https://focanskidani.wordpress.com/2017/09/26/legenda-o-nastanku-aladze/

Natpis na Aladža džamiji u Foči iz 1550./51. godine
https://focanskidani.wordpress.com/2017/05/21/natpis-na-aladza-dzamiji-u-foci-iz-1550-51-godine/

Foča:Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina džamija)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/03/22/focasehova-dzamija-kadi-osman-efendijina-dzamija/

IZ HISTORIJE FOČE:TRI DŽAMIJE O KOJIMA SE NE PRIČA I NE PIŠE
https://focanskidani.wordpress.com/2016/01/12/iz-historije-focetri-dzamije-o-kojima-se-ne-prica-i-ne-pise/

VAKUF MEHMED-PAŠE KUKAVICE U FOČI
https://focanskidani.wordpress.com/2015/09/19/vakuf-mehmed-pase-kukavice-u-foci/

FOČA:Nemaran odnos prema džamiji i medresi Mehmed–paše Kukavice
https://focanskidani.wordpress.com/2015/11/10/focanemaran-odnos-prema-dzamiji-i-medresi-mehmed-pase-kukavice/

 

Faruk Muftić:VAKUF ATIK ALI-PAŠINE DŽAMIJE U FOČI
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/28/faruk-mufticvakuf-atik-ali-pasine-dzamije-u-foci/

Potpis Evlije Čelebije na Atik Ali-pašinoj džamiji u Foči preživio sva ratna razaranja
https://focanskidani.wordpress.com/2017/05/21/potpis-evlije-celebije-na-atik-ali-pasinoj-dzamiji-u-foci-prezivio-sva-ratna-razaranja/

IZ HISTORIJE FOČE : FOČANSKE DŽAMIJE (FOTO)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/06/iz-historije-foce-focanske-dzamije-foto/

FOČA:Historijsko područje – Čaršija u Foči proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2015/12/29/focahistorijsko-podrucje-carsija-u-foci-proglasava-se-nacionalnim-spomenikom-bosne-i-hercegovine/

FOČA – HISTORIJA : Šta nam kazuje fotografija nastala oko 1918. godine
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/02/foca-historija-sta-nam-kazuje-fotografija-nastala-oko-1918-godine/

FOČA – HISTORIJA : Pretraga po razglednici iz 1925. godine
https://focanskidani.wordpress.com/2017/05/06/foca-historija-pretraga-po-razglednici-iz-1925-godine/

U zlatnom dobu fočanskog šehera, vakifi su se nadmetali u dobru, i teško je u ovoj čaršiji bilo reći koja je džamija veća, ljepša, važnija
https://focanskidani.wordpress.com/2017/07/28/u-zlatnom-dobu-focanskog-sehera-vakifi-su-se-nadmetali-u-dobru-i-tesko-je-u-ovoj-carsiji-bilo-reci-koja-je-dzamija-veca-ljepsa-vaznija/

FOČA : Obnovljena džamija Sultana Bajazida II Valije ili u narodu poznatija kao Careva džamija (foto)
https://focanskidani.wordpress.com/2016/11/08/foca-obnovljena-dzamija-sultana-bajazida-ii-valije-ili-u-narodu-poznatija-kao-careva-dzamija-foto/

FOČA:Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II džamija) dobija minaret – FOTO
https://focanskidani.wordpress.com/2016/02/24/focacareva-dzamija-sultan-bajezida-valije-ii-dzamija-dobija-minaret-foto/

FOČA:NAPAD NA CAREVU DŽAMIJU U NOĆI SA 01.01.2016. NA 02.01.2016.
https://focanskidani.wordpress.com/2016/01/02/focanapad-na-carevu-dzamiju-u-noci-sa-01-01-2016-na-02-01-2016/

 

POSLIJE NAPISA O TERORIZMU U FOČI : IPAK SE OGLASILI
https://focanskidani.wordpress.com/2017/01/20/poslije-napisa-o-terorizmu-u-foci-ipak-se-oglasili/?frame-nonce=ffb1f08629

TERORIZAM U FOČI:NOVI NAPAD NA CAREVU DŽAMIJU
https://wordpress.com/post/focanskidani.wordpress.com/16143

Foča : Veliko groblje (Aladžanski park)
https://focanskidani.wordpress.com/2017/03/10/foca-veliko-groblje-aladzanski-park/

HISTORIJA FOČE : KATOLIČKA CRKVA U FOČI
https://focanskidani.wordpress.com/2017/02/23/historija-foce-katolicka-crkva-u-foci/

 

Advertisements

45 komentara na “FOČA – HISTORIJA : Šta nam kazuje fotografija nastala oko 1918. godine

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s